1. 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

  Organizator, izvajalec in pokrovitelj nagradne igre z nazivom DESTINACIJA USPEH (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična št. 9238638000 (v nadaljevanju: organizator).

 2. 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od dne 5. 4. 2024, od 21.00 ure do dne 30. 8. 2024, do 12.00 ure. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče, ki bodo v skladu s Pravili v nagradni igri sodelovali do vključno 9.00 ure dne 30. 8. 2024.

 3. 3. Udeleženci

  Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki bodo v celoti in pravilno izpolnile obrazec za prijavo na nagradno igro. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre, ter zaposleni v družbi VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o. in v povezanih družbah, pogodbeni partnerji teh družb ter ožji družinski člani navedenih oseb. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

 4. 4. Pravila in pogoji nagradne igre

  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili in jih sprejemajo ter da so njihovi posredovani podatki popolni, točni in resnični. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje Pravil določa izključno organizator nagradne igre.

 5. 5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

  Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v celoti in pravilno izpolnijo prijavo na nagradno igro, ki jo najdejo na spletnem mestu destinacija-uspeh.si. Vsak udeleženec, ki se prijavi na nagradno igro, prejme uro brezplačnega finančnega svetovanja v vrednosti 40,00 EUR (z DDV). Vsak mesec se izmed vseh prijavljenih izžrebajo trije (3) nagrajenci, ki prejmejo nagrado iz naslednje točke, skupno bo izžrebanih 15 prejemnikov te nagrade. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat, torej le z eno prijavo. Morebitne podvojene prijave bodo izbrisane, tako da se za posameznega udeleženca upošteva ena prijava. Žreb bo potekal vsak mesec zadnji delovni dan v mesecu ob 12.00 uri in bo zajel vse udeležence, ki bodo svojo prijavo oddali med začetkom nagradne igre in 9.00 uro zadnjega delovnega dne v mesecu žreba.

 6. 6. Nagrade

  Vsak prijavljen na nagradno igro prejme uro brezplačnega finančnega svetovanja v vrednosti 40,00 EUR (z vključenim DDV).


  Med vsemi prijavljenimi se mesečno izžreba nagrajence, ki bodo prejeli VIP karto za ogled dogodka Destinacija:USPEH na Bledu 20. 9. 2024 s posebnimi ugodnostmi, ki bodo na voljo le delu udeležencev dogodka (»VIP«). Ugodnosti vključujejo srečanje z govorniki na dogodku, degustacije in druge ugodnosti, ki jih bo organizator ponudil za »VIP« ter dopolnjeval in komuniciral v času nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico, da dostop do katere koli od naštetih ali kasneje dodanih ugodnosti omeji ali jih izloči iz »VIP« ponudbe iz pravnih, tehničnih ali komercialnih razlogov.


  Vrednost nagrade znaša 599,00 EUR (z vključenim DDV).

  Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami). Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). Ker nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino. Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.


  Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati in ni prenosljiva, prejemnik nagrade tudi ne more zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

 7. 7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih/nagrajenkah

  Organizator nagradne igre bo za vsako mesečno žrebanje na zadnji delovni dan v mesecu ob 12.00 uri na sedežu družbe VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o. na naslovu Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s Pravili. Žrebanje ne bo javno, izvedla pa ga bo komisija, sestavljena iz treh predstavnikov družbe VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o. O žrebanju bo sestavljen zapisnik.


  V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeležbo v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje drugih pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji nagrajenec.


  Vsi udeleženci nagradne igre – nagrajenci se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo njihovih podatkov (ime in priimek ter kraj bivanja) na spletnem mestu vzajemci.com in na profilu Vzajemci družbenega omrežja Facebook.


  Nagrajenci bodo objavljeni najpozneje 3 delovne dni po mesečnem žrebanju na spletnem mestu vzajemci.com in na profilu Vzajemci družbenega omrežja Facebook, o rezultatih pa bodo obveščeni tudi po telefonu ali po mailu.


  Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi Pravil ni mogoča.

 8. 8. Prevzem nagrade

  Pogoj za prevzem nagrad je, da izžrebanci, skladno s Pravili, izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri in da na e-mail kaja.kalas@vzajemci.com pisno potrdijo prevzem nagrade najpozneje v roku 8 dni po objavi rezultatov. Ko izžrebanec pisno potrdi prevzem nagrade, postane upravičen do prevzema nagrade.


  Nagrade nagrajenci prevzamejo najkasneje do dne 12. 9. 2024 na sedežu družbe VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o. znotraj delovnega časa ali po dogovoru z organizatorjem kjerkoli drugje ob dogovorjenem času. V obeh primerih si organizator pridržuje pravico do identifikacije nagrajencev.

  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade ali
  • se ugotovi, da je nagrajenec v igri sodeloval v nasprotju s Pravili.
 9. 9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

  Če organizator nagradne igre ugotovi, da je izžrebanec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s Pravili, če ne izpolnjuje s Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade, sprejem nagrade odkloni, ne potrdi prevzema nagrade ali ne prevzame nagrade v roku, navedenem v prejšnji točki Pravil, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. V primeru, ko izžrebanec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 10. 10. Varovanje osebnih podatkov

  Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem členom, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679/EU in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22). Politika zasebnosti organizatorja z informacijami o obdelavi osebnih podatkov je dostopna na spletnem mestu www.vzajemci.com .


  Udeleženci nagradne igre soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre, ob podanem izrecnem soglasju pa tudi za namene neposrednega trženja, ki vključuje: obveščanje o nagradnih igrah, stanju na finančnih trgih in drugih novicah ter promocijskih aktivnostih družbe, in za namene pošiljanja vabil, ponudb, voščilnic, revij in časopisov ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Organizator nagradne igre pridobljenih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.


  Udeleženec nagradne igre lahko pisno prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli v celoti ali deloma, trajno ali začasno, in sicer s pisno izjavo, naslovljeno na organizatorja, ali z elektronskim sporočilom na naslov info@vzajemci.com, pri čemer si organizator pridržuje pravico do identifikacije udeleženca. Organizator bo v primeru preklica soglasja z obdelavo osebnih podatkov prenehal najkasneje v 3 dneh od prejema preklica.


  Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo njegovih osebnih podatkov (ime in priimek ter kraj bivanja) na spletnem mestu vzajemci.com, na profilu Vzajemci družbenega omrežja Facebook z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 11. 11. Dostop do Pravil

  Pravila so objavljena na spletnem mestu destinacija-uspeh.si in ves čas trajanja nagradne igre dostopna ter na vpogled vsem udeležencem.

 12. 12. Ostale določbe

  Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav na nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.


  Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah Pravil bo organizator udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.destinacija-uspeh.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb Pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.


  Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.


  Pravila začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre, tj. dne 5. 4. 2024.

V Ljubljani, dne 4. 4. 2024


Organizator nagradne igre:


VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o.

Litostrojska cesta 52

1000 Ljubljana

Več o dogodku

Vas zanima udeležba, se želite pridružiti kot partner ali potrebujete gradivo za medije? Z veseljem vam postrežemo z dodatnimi informacijami o dogodku.